Austin Okere

Austin Okere

Founder & Executive Vice Chairman, CWG Plc